எக்ஸ் ஸ்லாட்டுகள் - இலவச அல்லது உண்மையான பணம் கிளாசிக் ஸ்லாட்களை விளையாட - துளை இயந்திரங்கள். மூன்று ரீல் இடங்கள் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பா