கீழே வெங்கஸ் கருப்பு ஜாக் 3 முதல் 2 ஆன்லைன் ஸ்லாட் செலுத்த வேண்டும்